Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Kierunki w szkole policealnej

Policealne Studium Zawodowe Centrum Kształcenia Zawodowego

Nauka w szkole policealnej odbywa się w systemie zaocznym. Oznacza to, że zajęcia odbywają się co dwa tygodnie według grafiku ustalanego na początku każdego roku szkolnego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły policealnej - Policealnego Studium Zawodowego Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT" w Ostrowcu Świętokrzyskim!

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik ochrony fizycznej osób i mienia [541315] to zawód przygotowujący do wykonywania następujących zadań w zawodzie:

 • organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
 • organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów, urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
 • organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych,
 • organizowania i realizowania ochrony imprez masowych.

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia będziesz wykonywać zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony lub na  rzecz firmy, która uzyskała koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Jako absolwent będziesz mieć możliwość ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Twoimi zadaniami w życiu zawodowym będzie ochrona osób celem zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej, oraz ochrona mienia celem zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także zapobieganie szkodom wynikłym z takich działań czy niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionych. Możesz też pracować podczas imprez masowych, zapewniając bezpieczeństwo ich przebiegu.

Zwróć uwagę, że bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka – na osoby pracujące w zawodach ochrony osób i mienia jest bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a jednocześnie jest to grupa zawodów z dużym deficytem w większości województw w Polsce. Wszyscy starają się zapewnić sobie akceptowalny poziom ochrony, więc rynek pracy oczekuje osób wykwalifikowanych, które są w stanie sprostać takiemu wyzwaniu.

2-letnim okresie nauczania przygotujesz się do kwalifikacji BPO.02. ochrona osób i mienia podczas następujących przedmiotów (Uwaga. Wskazany plan może ulec zmianie.):

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze
I II III IV
Kształcenie ogólne
1 Podstawy przedsiębiorczości
Dotyczy słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej.
20      
Kształcenie zawodowe - przedmioty teoretyczne
1 Podstawy prawa w ochronie osób i mienia 50 50 35 35
2 BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 30 20    
3 Komunikacja społeczna w ochronie osób i mienia       30
4 Język angielski w ochronie osób i mienia     25 15
Kształcenie zawodowe - przedmioty praktyczne
1 Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń 25 35    
2 Zabezpieczenie imprez masowych 40 40    
3 Ochrona osób     40  
4 Konwojowanie     25 25
5 Wyszkolenie strzeleckie       40
6 Techniki interwencyjne i samoobrona 30 30 30 30

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe - 140 godzin w cyklu nauczania.

Technik administracji

Technik administracji [334306] to zawód przygotowujący do wykonywania następujących zadań w zawodzie:

 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.

Jako technik administracji będziesz zajmować się szeroko pojętą dokumentacją i informacją, jej gromadzeniem, obiegiem i przetwarzaniem, zgodnie z instrukcjami kancelaryjnymi ustalonymi w danych urzędach administracji publicznej czy przedsiębiorstwach. Będziesz sporządzać sprawozdania, protokoły, akty administracyjne, umowy cywilnoprawne, prowadzić postępowania administracyjne i wydawać w nich decyzje. Będziesz także planować i organizować różne spotkania – narady, zebrania, konferencje, sesje. Poznasz też sposoby prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i przychodów, gospodarowania majątkiem i nadzorowania innych pracowników.

Od techników administracji oczekuje się współcześnie uniwersalnych kwalifikacji zawodowych – rozumienia w praktyce norm prawnych, przejawiających się w poszanowaniu współpracowników, a także umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Czeka się także szybkiej adaptacji do warunków pracy i ciągłego rozwoju, jako i rozwija się prawo.

2-letnim okresie nauczania przygotujesz się do kwalifikacji EKA.01. obsługa klienta w jednostkach administracji podczas następujących przedmiotów:

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze
I II III IV
Kształcenie ogólne
1 Podstawy przedsiębiorczości
Dotyczy słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej.
20      
Kształcenie zawodowe - przedmioty teoretyczne
1 Język angielski w administacji 30 25    
2 Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej 30 10    
3 Podstawy prawa cywilnego 55 10    
4 Podstawy prawa pracy     15 55
5 Podstawy prawa administracyjnego 20 10 20 40
6 Podstawy finansów publicznych       20
Kształcenie zawodowe - przedmioty praktyczne
1 Wykonywanie pracy biurowej 10 60 70 20
2 Postępowanie w administracji 10 60 70 40

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe - 140 godzin w cyklu nauczania.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy [325509] to zawód przygotowujący do wykonywania nastepujących zadań w zawodzie:

 • oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy,
 • rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy w odniesieniu do stanowisk pracy,
 • współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych,
 • organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako technik bezpieczeństwa i higieny pracy będziesz sporządzać okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązywać bieżące problemy techniczne i organizacyjne związanie z bhp w Twoim zakładzie pracy w odniesieniu do całego zakładu i w odniesieniu do pojedynczych stanowisk pracy. Będziesz również kontrolować stan bhp w firmie, sporządzać sprawozdania i protokoły pokontrolne, będziesz opiniować spełnianie warunków bhp w świetle prawa, oceniać ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Będziesz określać, jakie środki należy przedsięwziąć, aby minimalizować zagrożenia na stanowiskach pracy.

Twoim głównym zadaniem będzie identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Na tej postawie zorganizujesz pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy i będziesz zapewniać przestrzeganie zasad bhp w firmie. Jeśli przyjdzie taka potrzeba, będziesz ustalać okoliczności i przyczyny wypadków oraz będziesz współpracować z odpowiednimi służbami ochrony osób i mienia.

W dzisiejszym świecie biznes to lawinowo narastająca konkurencja, w efekcie której tworzone jest trudne i wymagające środowisko pracy. Twoim zadaniem będzie zapewnienie, że mimo poziomu skomplikowania różnych stanowisk pracy, praca na nich będzie bezpieczna. Jest to strategiczny element w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Kierunki zmian zaś wyznacza dokonujący się postęp w różnych obszarach i integracja państw Unii Europejskiej. Istotnym jest więc, by podnosić swoje kwalifikacje i doskonalić się, pamiętając, że pracownicy służb bhp stanowią newralgiczną grupę podnoszenia bezpieczeństwa w organizacji.

1,5-letnim okresie nauczania przygotujesz się do kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy podczas następujących przedmiotów (Uwaga. Wskazany plan może ulec zmianie.):

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze
I II III
Kształcenie ogólne
1 Podstawy przedsiębiorczości
Dotyczy słuchaczy, którzy nie realizowali tego przedmiotu w szkole średniej.
20    
Kształcenie zawodowe - przedmioty teoretyczne
1 Podstawy prawa w bhp 20 40  
2 Techniczne bezpieczeństwo pracy i pierwsza pomoc 35 30  
3 Ergonomia w procesie pracy 25 20  
4 Zagrożenia w środowisku pracy   20 40
5 Język angielski w bhp     20
Kształcenie zawodowe - przedmioty praktyczne
1 Ocena ryzyka zawodowego 30 20 30
2 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   25 30
3 Wdrażanie i nadzorowanie bezpieczeństwa pracy 40 30  
4 Prowadzenie działalności gospodarczej w bhp     50

W ramach nauki odbędziesz także praktyki zawodowe - 140 godzin w cyklu nauczania.