Centrum Kształcenia Zawodowego "EKSPERT"

Oferta szkoleniowa

Organizujemy szkolenia dla osób indywidualnych jak i biznesu.

Pracownicy ochrony

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony Nowość

Artykuł 38b. Ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740, t.j. Dz.U. 2016 poz. 1432) stanowi, że:

Art. 38b. Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.
Art. 26. 3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która: [...] 8) posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Osoba, która posiada aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, może przystąpić do tego kursu. Z obowiązku jego realizacji zwolniona jest osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności, o których mowa w art. 3 pkt 1 [Ustawy]. Mowa tutaj o ochronie osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (stałej/doraźnej, dozór sygnałów alarmowych, konwoje).

Kurs jest prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Czas trwania - 40 godzin. Tematyka kursu, zgodnie z rozporządzeniem , obejmuje aktualne zagadnienia prawne w ochronie osób i mienia, udzielanie pomocy przedlekarskiej, tematykę wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony i technik interwencyjnych.

Kurs kwalifikacyjny pracownika ochrony

Zgodnie z obowiązującymi przepisami licencje pracownika ochrony zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji (wyjątek stanowi dopuszczenie do broni), obowiązkowe kursy i badania lekarskie są obowiązkowe.

Kurs w wymiarze 245 godzin obejmuje:

Blok ogólnoprawny

 • Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
 • Wybrane zagadnienia psychologii
 • Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

Blok ochrony osób i mienia

 • Taktyka wykonywania zadań ochrony osób
 • Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
 • Zakres pojęcia ochrona mienia
 • Ochrona transportowanych wartości pieniężnych
 • Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń

Blok wyszkolenia strzeleckiego

 • Budowa i zasady działania broni palnej
 • Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną
 • Techniki posługiwania się bronią palną

Blok samoobrony i technik interwencyjnych

Szkolenia członków służby porządkowej oraz informacyjnej

Szkolenie dla członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej umożliwia uzyskanie kwalifikacji, które dają szerokie możliwości podjęcia poszukiwanej pracy i wykonywania jej w trakcie największych wydarzeń sportowych i rozrywkowych.

Ramowy plan szkolenia:

 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • misja służb organizatora imprezy masowej
 • zagadnienia prawne
 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 • zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
 • zadania służb organizatora imprezy masowej
 • wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • techniki interwencyjne
 • ćwiczenia praktyczne
 • zasady udzielania pierwszej pomocy
 • ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej

Szkolenie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 183, poz. 1087).

Czas trwania kursu: 24 godziny.

Szkolenie kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych

Szkolenie dla kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych umożliwia uzyskanie kwalifikacji, które dają szerokie możliwości podjęcia poszukiwanej pracy i wykonywania jej w trakcie największych wydarzeń sportowych i rozrywkowych.

Ramowy plan szkolenia:

 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • zasady sporządzania dokumentacji na potrzeby zezwolenia
 • misja służb organizatora imprezy masowej
 • wybrane zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania
 • zabezpieczenia imprez masowych
 • zagadnienia prawne
 • zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej
 • zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej
 • zadania służb organizatora imprezy masowej
 • zasady współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 • zabezpieczenie medyczne i sanitarne
 • wybrane aspekty prawa budowlanego
 • ochrona przeciwpożarowa imprez masowych
 • ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej
 • wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii
 • wybrane elementy z zakresu kryminologii i kryminalistyki
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego procesowego
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa cywilnego
 • techniczne środki zabezpieczenia imprezy masowej
 • ćwiczenia praktyczne

Szkolenie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. Nr 183, poz. 1087).

Czas trwania kursu: 50 godzin.

Szkolenie detektywów

Kurs przeznaczony jest dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa).

Słuchacze otrzymają niezbędną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, przepisów regulujących wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych przez obywateli Unii Europejskiej oraz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie całej Unii Europejskiej.

Kurs trwa 60 godzin.